Privacybeleid

Privacyverklaring  

VZW “De Blauwe Wijk Zolder” vindt uw privacy zeer belangrijk. We verbinden ons er toe U op de hoogte te houden, over wat uw rechten zijn in het beheren van de informatie die U ons heeft verschaft, en hoe wij deze gegevens gebruiken.

GDPR-Wetgeving

We zorgen ervoor dat we voldoen aan de hoge eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) stelt. Vanaf 25 mei gaat deze wet in en dan geldt dezelfde privacywetgeving in de Europese Unie (EU)

Uw gegevens

De gegevens die we van U hebben, verkregen we rechtstreeks van U via mail, via inschrijvingen op onze website, door eigen aangifte, via inschrijvingen van onze evenementen, of via vragen die  aan U werden gesteld tijdens verkoop en/of inschrijvingen door uw straatverantwoordelijken.

De gegevens die VZW “De Blauwe Wijk Zolder” van U bezit kunnen van volgende aard zijn:

  • Naam, Voornamen
  • Adres
  • Geboortedatum(s)
  • Huwelijksverjaardagen
  • Datum van overlijden
  • Telefoonnummers
  • Mailadressen
  • Huisbrandolieverbruik
  • Deelnames aan evenementen
  • Foto’s

Ten alle tijden heeft U recht tot inzage van uw gegevens, alsook wijzigingen hieraan aan te brengen, of indien nodig, deze te laten verwijderen.

Gebruik van uw gegevens

Uw gegevens worden louter gebruikt om U in te lichten over de evenementen die onze vzw organiseert. Ze kunnen ook dienen om U persoonlijk op de hoogte te houden van het verloop van uw inschrijvingen of verandering van de evenementen

Deze gegevens worden enkel beheerd  door de raad van bestuur en zullen enkel worden gebruikt door, of met toelating van de raad van bestuur van de vzw (voorzitter, penningmeester en secretaris).

De gegevens worden enkel verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze bestemd zijn. De verwerking van de persoonsgegevens beperkt zich enkel tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden.

In geen geval zal vzw “De Blauwe Wijk Zolder” uw gegevens zonder uw toestemming doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoeren van doeleinden (vb: brandstofleverancier). Ook zullen uw gegevens enkel worden gebruikt in uw voordeel.

 

Foto’s, video en andere mediamiddelen

Vzw “De Blauwe Wijk Zolder” gebruikt foto’s en/of video’s, die op de evenementen worden genomen, om op de website te plaatsen.

Indien U om één of andere reden niet wilt dat er foto’s van U op deze website verschijnen, gelieve ons dit dan te laten weten.

De vzw verbindt zich er toe uw foto’s enkel te gebruiken voor de media die door U gekend zijn en bestemd zijn voor vzw “De Blauwe Wijk Zolder”. In geen geval zullen foto’s worden door gegeven aan andere partijen, dan enkel aan deze die tot doel dienen waarvoor ze zijn bestemd.

Vzw “De Blauwe Wijk Zolder” zal bij ieder evenement U er op wijzen dat U persoonlijk aan één van de bestuursleden moet meedelen wanneer U niet wilt dat er beelden van welke aard ook van U worden genomen.

De vzw “De Blauwe Wijk Zolder” kan niet worden verantwoordelijk gesteld  voor beelden die door derden van U worden genomen of worden verspreid via media, dan wel indien deze tot doel hebben op de website van de vzw te verschijnen

Bewaartermijn van uw gegevens en foto’s/video’s

Vzw “De Blauwe Wijk Zolder” zal uw gegevens en/of beeldmateriaal niet langer dan noodzakelijk wordt geacht, bewaren voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat door de wet is vereist.

 

Vragen en klachten

Indien u specifieke vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van gegevens,
neem dan contact op met patjevolders@hotmail.com  of klik in de menubalk op “contacteer ons’


Mocht je een klacht hebben over het gebruik van uw gegevens, vragen we U dadelijk contact met ons op te nemen. Verwacht in dit geval dan ook altijd een antwoord. Moest er na herhaaldelijke klachten geen reactie komen vanwege vzw “De Blauwe Wijk Zolder” dan heeft U het recht een klacht in te dienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit.Wij hopen u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van ons privacy beleid en wachten op uw volgend bezoek aan website.

Met vriendelijke groet,

Team Blauwe Wijk